Taakbalk

Postgraduaat energiecoördinator

Postgraduaat energiecoördinator

Waarom wordt dit postgraduaat ingericht?        

Ons energiesysteem staat voor enorme uitdagingen. De komende decennia zal een transformatieproces zonder voorgaande worden gerealiseerd. Ons energiegebruik moet op lange termijn zowel duurzaam zijn, als betrouwbaar en haalbaar blijven.

Het recente klimaatakkoord in Parijs is de driver van het proces en het Europees klimaat- en energieplan voor de periode 2020-2030 bepaalt de marsrichting:

 • een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% t.o.v. 1990;
 • een stijging van het aandeel hernieuwbare energie naar 27%;
 • een verhoging van de energie-efficiëntie van minimaal 27%.

 

Tegen 2050 moeten de broeikasgassen met 80% verminderd zijn en moet 100% van ons elektriciteitsgebruik hernieuwbaar zijn. Woningen en andere verblijfsgebouwen moeten energieneutraal worden.Industriële productieprocessen moeten drastisch energiezuiniger worden en onze mobiliteit zal het zonder de klassieke brandstoffen moeten doen. 

De grootste uitdaging voor Vlaanderen schuilt in de verhoging van de energie-efficiëntie: meer doen met minder en dit op alle terreinen (residentieel, industrie, mobiliteit). De omslag naar een duurzaam energiesysteem vereist dan ook een gecoördineerde aanpak met een heel gamma aan acties. Acties die massaal gericht en kostenbewust investeren in energie- en gebouweninfrastructuur, die slimme oplossingen bedenken voor de diverse uitdagingen en werken aan een breed draagvlak voor de transitie en een vlotte samenwerking tussen alle betrokkenen uit de energiesector. (bron: http://www.vlaamseklimaattop.be)

 

Om voorgaande te realiseren is er nood aan goed opgeleide energiedeskundigen. Nog te vaak wordt het energieverhaal benaderd vanuit één specifiek domein en alhoewel het gevoel leeft dat de energieproblematiek als minder onbekend beschouwd wordt, blijkt in de praktijk dat de finesses en praktische invulling meestal niet afgestemd zijn op de huidige theoretische kennis, zelfs bij het merendeel van de huidige professionelen.

Dit is onder andere het gevolg van de door de overheid opgelegde voorwaarden wel eisen gesteld worden aan de prestaties van de verschillende aspecten, maar waar geen controle is op de onderlinge afstemming en organisatie van het gebouw, de installaties en (hernieuwbare) energiebronnen. Hierdoor laat het uiteindelijke resultaat, alhoewel aan de voorwaarden voldaan wordt, vaak nog de wensen over en getuigt meestal niet van de meest energiezuinige, doordachte en efficiënte oplossing. De oorzaken hiervoor zijn onder andere:

 

• onwetendheid omtrent de verschillende technologieën en hun onderlinge samenhang/compatibiliteit;
• onvoldoende kennis over de uitvoeringstechnieken en de voorwaarden hieraan gekoppeld;
• onvoldoende zicht op de laatste innovaties en de hieruit voortvloeiende technieken.

Het Postgraduaat Energiecoördinator levert de cursist de kennis en brengt de nodige vaardigheden aan om de verschillende concepten en aspecten in de praktijk uit te werken, op elkaar af te stemmen en het overzicht te bewaren: hij kan coördinerend optreden binnen een (bouw)team als tussenpersoon voor de verschillende partners zoals studie- en ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwheren, architecten. Na de opleiding is hij in staat energiebesparende projecten te motiveren en te  coördineren.

De binnen de opleiding geboden samenwerking tussen, en samenspel met, de verschillende werkvelden en globale kennis resulteert in een programma dat bestaat uit een bundeling van modules, die elk een verschillend domein van het energieverhaal vertegenwoordigen. Het traject wordt uiteindelijk afgesloten met een eindwerk, waar de opgedane kennis projectmatig en praktisch toegepast wordt. Dit leidt tot de titel van “Postgraduaat Energiecoördinator”.

 

Nuttige informatie

In oktober2018 start een nieuwe opleiding Energiecoördinator bij Odisee in Aalst. De opleiding gaat door op één weekdag. Er worden ongeveer 17 lesdagen ingericht (afhankelijk van het type eindwerk). De lessen beginnen in de vroege namiddag en eindigen rond 20 uur.

 

Publiek

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken die geconfronteerd worden met de energieprestaties van gebouwen (architectenbureaus, adviesbureaus, systeem-fabrikanten, administraties, promotoren, REG-verantwoordelijken, ...) en ook de verantwoordelijken van industriële energiedragers (energie-auditbureaus, studiediensten, ...) die zich willen bijscholen in de technieken die leiden tot een efficiënt energieverbruik.
Ze is eveneens interessant voor vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndicussen die zich willen informeren en bijkomend wensen bevoegd te zijn voor het uitschrijven van een energieprestatiecertificaat, en tot iedereen die betrokken is bij het energiegebeuren in instellingen en ondernemingen. Ook personen geïnteresseerd in energie en energiebesparing worden door deze opleiding op hun wenken bediend.

Dit wil zeggen dat alle betrokkenen in verband met het energiegebeuren, zowel internen als externen, hun gading vinden in deze opleiding.

 

Competenties

Deze modulair opgebouwde opleiding leidt tot volgende competenties:

 • Beschikken over degelijke technische kennis;
 • Relevantie van energiebesparende oplossingen kunnen toetsen;
 • Kunnen toezien op een correcte uitvoering van de energiebesparende oplossing;
 • Energiebesparende projecten tot uitvoering kunnen brengen;
 • Energiestromen binnen de organisatie in kaart kunnen brengen.

 

De opleiding

Het Postgraduaat Energiecoördinator levert je de kennis en brengt de nodige vaardigheden aan om de verschillende concepten en aspecten in energie in de praktijk uit te werken, op elkaar af te stemmen en een overzicht te bewaren. Met deze opleiding kun je coördinerend optreden in een (bouw)team als tussenpersoon voor de verschillende partners zoals studie- en ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwheren en architecten. Je zult instaan voor de coördinatie van energiebesparende totaalprojecten.

 

De opleiding bestaat uit verschillende modules die elk een verschillend domein van het energieverhaal vertegenwoordigen. Het programma zorgt ervoor dat de verschillende deeldomeinen in energie aan bod komen zodat een totaalrealisatie in de praktijk mogelijk wordt. Je verwerft verschillende inzichten in energiehuishouding, de energie-efficiëntie van gebouwen, technische installaties en een gedegen basiskennis van de verschillende energieactoren (het gebouw, verwarming, ventilatie, elektriciteit, verlichting, koeling, enz.).

Integratie van hernieuwbare energiebronnen komt aan bod.  Je leert rekentechnieken zodat je de energiebesparing ( minder kWh) of impact op het milieu (minder CO2)  kan omzetten in een financiële waarde (meer €’s uitgespaard)

Sinds de start van de opleiding hebben wij het programma regelmatig aangepast aan de veranderde wetgeving en de nieuwe technologische evoluties.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen en een eindwerk waarin de opgedane kennis bevraagd wordt en in de praktijk wordt gebracht. Na het slagen voor beide onderdelen behaalt u het getuigschrift van het postgraduaat.

De verschillende opleidingsonderdelen vindt u hieronder terug en u kunt tevens de folder en programmagids hier downloaden.

Opleidingsonderdelen

Het gebouw
- Diagnose van de gebouwenschil

Productie en transport van energiedragers
- Basiskennis en hernieuwbare energiebronnen
- Warmte

Project-eindwerk
- Energiedeskundige type A

Productie en transport van energiedragers
- Elektriciteit (o.a. verlichting)
- Koude
- Industriële energiedragers (stoom en perslucht)

Ventilatie-ruimteconditioningstechnieken
- Ventilatie, behaaglijkheid en comfortcriteria, regelwijzen en aanpassingen

Energie-audit
- Rendabiliteit van investering
- Energieregistratie en -boekhouding
- Energiezorgbeleid en rapportering

Project-eindwerk
- Energiedeskundige type C en/of

- Energiedeskundige type A en/of

- EPB-verslaggever en/of

- Energiecoördinator

Getuigschrift

Na het volgen van deze opleiding behaal je een getuigschrift "Postgraduaat Energiecoördinator".
Om het getuigschrift "Energiedeskundige type A" en "Energiedeskundige type C" te verwerven, moet je nog slagen in een examen. Na slagen kan je de job als Energiedeskundige (type A en type C) uitoefenen.

Het eindwerk van deze oefening kan, al naargelang de keuze die je maakt, leiden tot de door de Vlaamse Overheid erkende titel:

 • "Externe energiedeskundige voor publieke gebouwen of energiedeskundige type C" (Ministerieel besluit 07/06/2007) of
 • "Energiedeskundige type A" (voor verkoop en verhuur van gebouwen - M.B. 11/03/2008) of
 • “EPB-verslaggever” (bij nieuwbouw. U dient in het bezit te zijn van het geschikte basisdiploma om toegelaten te worden tot het beroep van EPB-verslaggever).
 • "Energiedeskundige type D" (verwacht in 2019).

Inschrijven en prijs

Volledige opleiding:
De prijs voor het volledige postgraduaat bedraagt €2.200; syllabus en catering tijdens de pauzes inbegrepen.

Meerdere eindwerken:
Het is mogelijk meerdere eindwerken (Energiedeskundige type A, type B, type C) te combineren..

Een enkele module:
Inschrijven per opleidingsonderdeel kan aan €120 per studiepunt.

Inschrijven voor het academiejaar 2018-2019 is mogelijk!

Getuigenissen

“Het energieverbruik binnen Samsonite is  met 34% gezakt, dankzij de opleiding postgraduaat energiecoördinator”.

David Vander Linden, facility- en energiecoördinator, cursist te Aalst.

"De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken begint iedereen elkaar wat te kennen en ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik."

Elvira Servaes, architecte, cursiste promotie II te Aalst.

"Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."

Guy Vandamme, cursist promotie II te Aalst.

"Ik neem de personeelsadministratie en financiën voor mijn rekening in Theater Antigone in Kortrijk. Ik hou me ondermeer bezig met de toetsing van de begroting aan ons budget. Ik volgde eerder al een graduaatopleiding sociaal werk en chemie. Uit eigen interesse startte ik deze opleiding en vandaag blijkt dat een juiste beslissing!"

Heidi Cnudde, cursiste promotie II te Kortrijk.

 

Opleidings- en KMO cheques en Betaald Educatief Verlof

De inrichtende Hogescholen zijn allen erkende opleidingsverstrekkers. Dit houdt in dat dit postgraduaat betaald kan worden met zowel opleidingscheques als met de KMO-portefeuille.

Om in aanmerking te komen voor opleidingscheques, moet je deze opleiding volgen in je vrije tijd of tijdens betaald educatief verlof. De opleiding mag ook niet door je werkgever betaald worden. Voor meer info en de aanvraag van uw opleidingscheques: klik hier. Opgelet: gewijzigde wetgeving (sinds maart 2015)!

Als KMO kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille voor subsidie van de opleiding. Voor meer info en de aanvraag via de KMO-portefeuille: klik hier.

Wie deze opleiding volgt, komt tevens in aanmerking voor betaald educatief verlof. De aanvraag hiervoor kan gebeuren vanaf het moment dat de opleiding gestart is. Voor meer info over betaald educatief verlof: klik hier.

Contact centrale coördinatie

Dany Verhertbrugge
Odisee, campus Dirk Martens
Kwalestraat 154
9320 Aalst
E-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be

 

 

 

Coördinerende participerende hogescholen

Dit postgraduaat kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen volgende hogescholen: